default-header
HomeNieuwsVoor de zomer besluit over maatregelenpakket Q-koorts

Voor de zomer besluit over maatregelenpakket Q-koorts

donderdag 25 maart 2010, door Hartpatiënten Nederland

Wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan voor de zomer 2010 een ander maatregelenpakket voor de Q-koorts van kracht worden. Tot die tijd blijven de huidige maatregelen gelden.

Dat schreven minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 22 Maart aan de Tweede Kamer.

Half mei is het lammerseizoen 2010 afgelopen. Met het afronden van de ruimingen van drachtige dieren op besmette bedrijven, treedt een nieuwe fase aan in de Q-koortsbestrijding. Het deskundigenberaad onder leiding van de heer Coutinho heeft advies uitgebracht over de mogelijkheden voor aanpassing van het huidige maatregelenpakket.

Op basis van het deskundigenadvies concluderen ministers Klink en Verburg dat pas tot het opheffen van het fok- en aanvoerverbod kan worden overgegaan als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Ten eerste moet de tijdige en volledige vaccinatie op de melkleverende bedrijven voor 1 juni 2010 zijn afgerond. Daarnaast moeten nieuwe gegevens uit aanvullend onderzoek of uit de epidemiologie geen uitkomsten geven die heroverweging van de voorgenomen strategie noodzakelijk maakt.

Eind mei komt het deskundigenberaad opnieuw bijeen. Daarna nemen de ministers een definitief besluit over de aanpassing van het maatregelenpakket.
Stand van zaken

De ruiming van drachtige dieren is een eenmalige noodmaatregel. Sinds december 2009 zijn op 77 melkgeiten- en melkschapenbedrijven ongeveer 45.000 drachtige dieren gedood. Daarmee zijn nagenoeg alle drachtige dieren op de besmette bedrijven geruimd.

Het Centrum Infectieziektenbestrijding (CIb) van het RIVM heeft sinds 1 januari 2010 52 meldingen van Q-koortspatiënten ontvangen waarvan de eerste ziektedag in 2010 viel. In 2010 zijn drie sterfgevallen gerelateerd aan Q-koorts gemeld bij het RIVM. Bij deze drie patiënten was sprake van chronische Q-koorts, waarbij de infectie in voorgaande jaren was opgelopen. Tevens was er sprake van onderliggende medische problematiek.

www.qkoortsinnederland.nl

Vandaag gaat de vernieuwde website www.qkoortsinnederland.nl live. Om het algemeen publiek te kunnen informeren is deze website omgebouwd naar een publiekswebsite met uitgebreide informatie over Q-koorts. Op de vernieuwde site staat niet alleen informatie over bijvoorbeeld de symptomen van Q-koorts en hoe je het kan voorkomen, maar ook antwoorden op veel gestelde vragen en verwijzingen naar de regionale GGD’en.


Geef een reactie