default-header

Privacy- en Cookiebeleid

Home Privacy- en Cookiebeleid

Privacy- en Cookiebeleid

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Hartpatiënten Nederland kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Hartpatiënten Nederland, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Hartpatiënten Nederland verstrekt.

Privacy Statement Stichting Hartpatiënten Nederland

Dit is het privacy statement van Stichting Hartpatiënten Nederland, hierna: Hartpatiënten Nederland. Hartpatiënten Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41067141 en is gevestigd aan Zwartbroekstraat 19 (6041JL) te Roermond. In dit document wordt uitgelegd hoe Hartpatiënten Nederland omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Hartpatiënten Nederland de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens:

Indien u gebruikt maakt van de diensten van Hartpatiënten Nederland, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Hartpatiënten Nederland, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens

Hartpatiënten Nederland verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • Financiële gegevens (mits verstrekt);
 • Medische gegevens (mits verstrekt);
 • Accountgegevens, waaronder tevens uw wachtwoord en gebruikersnaam;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door Hartpatiënten Nederland verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
 • Het uitvoeren van haar diensten;
 • Verbeteren van de dienstverlening;
 • Het verrichten van betalingen;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Het doen van marketing en communicatie uitingen;
 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Hartpatiënten Nederland worden persoonsgegevens verwerkt. Hartpatiënten Nederland verwerkt uitsluitend gegevens die Hartpatiënten Nederland noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Hartpatiënten Nederland bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website https://www.hartpatienten-new.mindworkz.nl/ indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Hartpatiënten Nederland biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn

De door Hartpatiënten Nederland verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden

Hartpatiënten Nederland deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Hartpatiënten Nederland kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • De ingeschakelde bezorgdienst(en), ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens.
 • De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Websitebeheerder, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.
 • Freelancers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens

Hartpatiënten Nederland neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Disclaimer

Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Hartpatiënten Nederland behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Hartpatiënten Nederland aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Hartpatiënten Nederland voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Cookieverklaring

Hartpatiënten Nederland maakt gebruik van technische en functionele cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Hartpatiënten Nederland mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die Hartpatiënten Nederland gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).

Met uw toestemming plaatsen wij ”tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Op de website van Hartpatiënten Nederland worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat Hartpatiënten Nederland informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via roermond@hartpatienten.nl.

Gebruik Social Media

Hartpatiënten Nederland maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (Facebook en Twitter). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst Hartpatiënten Nederland u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Recht van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage;
  Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
 • Recht op rectificatie;
  U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
 • Recht op gegevenswissing;
  Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Recht op beperking van de verwerking;
  Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Hartpatiënten Nederland.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Hartpatiënten Nederland, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Hartpatiënten Nederland over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
 • Recht van bezwaar;
  De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Hartpatiënten Nederland staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Hartpatiënten Nederland met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e-mail via roermond@hartpatienten.nl. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Hartpatiënten Nederland u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Hartpatiënten Nederland zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen Privacy Statement

Hartpatiënten Nederland kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 8 september 2020.

Gebruiksvoorwaarden Stichting Hartpatiënten Nederland

Artikel 1 – Algemeen

Stichting Hartpatiënten Nederland is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 41067141 en is gevestigd aan de Zwartbroekstraat 19 (6041JL) te Roermond, hierna: Hartpatiënten Nederland. Hartpatiënten Nederland is de aanbieder van de Hartpatiënten Nederland website waar Gebruiker gebruik van kan maken. Door gebruik te maken van de Hartpatiënten Nederland website gaat Gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat zij gebruik kan maken van de Hartpatiënten Nederland website. Als Gebruiker niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt Hartpatiënten Nederland Gebruiker deze Hartpatiënten Nederland website verder niet te gebruiken. Hartpatiënten Nederland raadt iedereen aan die gebruik maakt van de Hartpatiënten Nederland website de voorwaarden geregeld door te nemen ingeval van wijzigingen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden.

Door de Hartpatiënten Nederland website te gebruiken stemt Gebruiker in dat Hartpatiënten Nederland door middel van berichtgeving (waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de diensten, en dat bepaalde informatie wordt doorgegeven aan de slimme meter. Indien over de website gesproken wordt, wordt hier tevens het online portaal onder verstaan.

 Artikel 2 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

Hartpatiënten Nederland gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van Hartpatiënten Nederland. Hartpatiënten Nederland zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in het Privacy statement van Hartpatiënten Nederland.

Artikel 3 – Gebruik van de Hartpatiënten Nederland website

 1. Hartpatiënten Nederland spant zich in de Hartpatiënten Nederland website ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Gebruiker heeft toegang tot de Hartpatiënten Nederland website nadat Gebruiker een account heeft aangemaakt.
 2. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op haar account en/of de Hartpatiënten Nederland website plaatst dan wel laat plaatsen. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Hartpatiënten Nederland onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.
 3. Hartpatiënten Nederland kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de website zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.

Artikel 4 – Verplichtingen bij het gebruik van de Hartpatiënten Nederland website

 1. Gebruiker heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Hartpatiënten Nederland website. Gebruiker is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de Hartpatiënten Nederland website. Gebruiker dient zich te onthouden van het gebruik van de Hartpatiënten Nederland website:
 • om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de Hartpatiënten Nederland website gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;
 • op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;
 • het kopiëren van (onderdelen van) de Hartpatiënten Nederland website van Hartpatiënten Nederland,
 • om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van Hartpatiënten Nederland.
 1. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Hartpatiënten Nederland gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Hartpatiënten Nederland komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de Hartpatiënten Nederland website te ontzeggen en/of het gebruik van de Hartpatiënten Nederland website te beëindigen.
 2. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.
 3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Hartpatiënten Nederland website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
 4. Gebruiker kan een account aanmaken ten behoeve van de toegang en het gebruik van de website.
 5. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord, tenzij anders aangegeven.
 6. De Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.
 7. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met Hartpatiënten Nederland. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest (het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens).

Artikel 5 – Toegang

 1. Hartpatiënten Nederland biedt enkel en alleen het gebruik van de Hartpatiënten Nederland website aan. Hartpatiënten Nederland heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van de aangeboden diensten door de aangesloten netbeheerder.
 2. De website van Hartpatiënten Nederland bestaat uit een toegankelijk gedeelte dat toegankelijk is voor alle Gebruikers van de website en een besloten gedeelte dat alleen toegankelijk is voor Gebruikers die zich op de website hebben geregistreerd.
 3. Het besloten gedeelte van de website biedt toegang tot de volgende inhoud: de mogelijkheid om ideeën of materialen, waaronder begrepen teksten, foto’s, (bewegende) beelden, geluiden of software op de website in te voeren of naar de website te uploaden, de mogelijkheid om door andere geregistreerde Gebruikers ingevoerde of geüploade gebruikersinhoud te bekijken, de mogelijkheid om contact te leggen met andere geregistreerde Gebruikers en derden via de communicatiefaciliteiten van de website en de mogelijkheid om periodiek een nieuwsbrief te ontvangen. Voor het forum gelden specifieke regels, deze staan vermeld op de website van Hartpatiënten Nederland.
 4. Alle weergegeven informatie en getallen op de Hartpatiënten Nederland website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.
 5. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hartpatiënten Nederland aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Hartpatiënten Nederland website tijdig worden verstrekt aan Hartpatiënten Nederland.
 6. Hartpatiënten Nederland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Hartpatiënten Nederland is uit gegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Hartpatiënten Nederland bekend was.

Artikel 6 – Gebruikersinhoud invoeren, uploaden en bekijken

 1. De website biedt geregistreerde Gebruikers de mogelijkheid om gebruikersinhoud in te voeren of naar de website te uploaden en gebruikersinhoud van andere geregistreerde Gebruikers te bekijken.
 2. Gebruikersinhoud omvat:
 • hetgeen de geregistreerde Gebruiker opslaat in de aan zijn of haar Gebruikersaccount gekoppelde mappen “Mijn profiel”, “Mijn scholen”, “Mijn foto’s” en “Mijn reünies”, maar niet de gegevens in Profielpagina;
 • hetgeen de geregistreerde Gebruiker invoert op de eventueel op de website opgenomen prikborden en discussiefora; en
 • al het overige dat de geregistreerde Gebruikers op de website invoert of naar de website uploadt door gebruik te maken van de (overige) daarvoor bestemde voorzieningen.
 1. Door gebruikersinhoud op de website in te voeren of naar de website te uploaden:
 • verleent de geregistreerde Gebruiker Hartpatiënten Nederland een licentie om deze gebruikersinhoud op de website of op andere websites van Hartpatiënten Nederland te publiceren en anderszins te gebruiken, kopiëren en commercieel te exploiteren;
 • verleent de geregistreerde Gebruiker aan andere geregistreerde Gebruikers een licentie om deze   gebruikersinhoud te raadplegen en daarvan kopieën te maken voor eigen gebruik;
 • geeft de geregistreerde Gebruiker Hartpatiënten Nederland toestemming voor de openbaarmaking van zijn of haar portret, voor zover dit voorkomt in deze gebruikersinhoud; en
 • doet de geregistreerde Gebruiker, voor zover wettelijk mogelijk, afstand van de op de gebruikersinhoud  rustende persoonlijkheidsrechten, waaronder begrepen het recht van de maker om zich te verzetten tegen openbaarmaking zonder naamsvermelding, openbaarmaking onder andere naam of wijziging van het werk.

Artikel 7 – Communicatiefaciliteiten

 1. De website stelt geregistreerde Gebruikers in staat om berichten te sturen aan andere geregistreerde Gebruikers. Geregistreerde Gebruikers verlenen Hartpatiënten Nederland toestemming om berichten die via de Communicatiefaciliteiten aan hen zijn geadresseerd naar hen door te sturen. Hartpatiënten Nederland zal hierbij geen e-mailadressen of andere contactgegevens van geregistreerde Gebruikers aan andere geregistreerde Gebruikers doorgeven.
 2. De website biedt geregistreerde Gebruikers de mogelijkheid om berichten te versturen aan derden. geregistreerde Gebruikers mogen deze mogelijkheid uitsluitend gebruiken om derden te attenderen op Inhoud die mogelijkerwijs voor hen relevant is. Hartpatiënten Nederland verstuurt de berichten namens de geregistreerde Gebruikers. De berichten bevatten een link naar de betreffende Inhoud. De derde die het bericht ontvangt, dient zich op de website te registreren, voordat hij van de Inhoud kennis kan nemen.
 3. Hartpatiënten Nederland adviseert geregistreerde Gebruikers om de nodige voorzichtigheid in acht te nemen bij het versturen van berichten via de website. Hartpatiënten Nederland raadt geregistreerde Gebruikers in het bijzonder aan om geen contactgegevens of financiële informatie op te nemen in berichten.

Artikel 8 – Nieuwsbrief

 1. De website biedt geregistreerde Gebruikers de mogelijkheid om zich op te geven voor het ontvangen van een nieuwsbrief. Indien geregistreerde Gebruikers de nieuwsbrief willen ontvangen kunnen ze dat aangeven op het registratieformulier. Na registratie kunnen geregistreerde Gebruikers zich afmelden voor de nieuwsbrief, door te klikken op de link in de nieuwsbrief zelf.
 2. De nieuwsbrief wordt in beginsel maximaal eenmaal per week verzonden. De nieuwsbrief bevat informatie nieuws over de diensten van Hartpatiënten Nederland. Daarnaast kan Hartpatiënten Nederland in de nieuwsbrief al dan niet commerciële berichten van derden opnemen.

Artikel 9 – Adviezen

 1. Hartpatiënten Nederland kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Hartpatiënten Nederland de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Gebruiker beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door Hartpatiënten Nederland verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch advies. Ook indien Hartpatiënten Nederland Gebruiker bijstaat in medische geschillen is dit advies nimmer een medisch advies. Indien Gebruiker dit advies opvat als medisch advies dient Gebruiker dit eerst met een daartoe opgeleide specialist of arts te overleggen.
 3. Gebruiker is op eerste verzoek van Hartpatiënten Nederland verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Hartpatiënten Nederland wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Gebruiker niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Hartpatiënten Nederland gedaan voorstel, is Gebruiker te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van het advies brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Hartpatiënten Nederland kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Gebruiker en diens medewerkers. Gebruiker staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 5. Gebruiker zal Hartpatiënten Nederland schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Gebruiker aandacht wenst.
 6. Hartpatiënten Nederland kan bij de adviezen gebruik maken van een automatisch gegenereerde bot. De bot geeft antwoorden aan de hand van de meest gestelde vragen. Hartpatiënten Nederland is niet aansprakelijk in geval van een niet toereikend antwoord op de gestelde vraag.

Artikel 10 – Beschikbaarheid Hartpatiënten Nederland website

Hartpatiënten Nederland staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Hartpatiënten Nederland streeft ernaar om zich in te spannen om de Hartpatiënten Nederland website en de toegang tot de Hartpatiënten Nederland website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Hartpatiënten Nederland website. Hartpatiënten Nederland is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Hartpatiënten Nederland website en het gebruik van de Hartpatiënten Nederland website op te schorten. Hartpatiënten Nederland is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Hartpatiënten Nederland website te kunnen waarborgen.

Artikel 11 – Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Hartpatiënten Nederland of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is Hartpatiënten Nederland gerechtigd om dat deel van de Hartpatiënten Nederland website per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. Hartpatiënten Nederland zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is Hartpatiënten Nederland aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

Artikel 12 – Storingen en reparatie

Indien en voor zover Gebruiker last heeft van een storing en/of de website niet goed geïnstalleerd is of niet werkt, kan Gebruiker gebruik maken van hulp op afstand. Gebruiker kan hiervoor contact opnemen via de contactgegevens via de website van Hartpatiënten Nederland of via jan@hartpatienten.nl.

Artikel 13 – Betaling

 1. Het recht om van het besloten gedeelte gebruik te maken van de Hartpatiënten Nederland website is onderworpen aan een periodieke vergoeding die Gebruiker verschuldigd is voor het algeheel gebruik maken van de diensten van Hartpatiënten Nederland. De inhoud hiervan en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden worden voor het aangaan van de overeenkomst met Hartpatiënten Nederland aan Gebruiker ter beschikking gesteld.
 2. Indien Gebruiker niet aan haar (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst of deze voorwaarden voldoet, is Hartpatiënten Nederland gerechtigd de overeenkomst te beëindigen en/of het gebruik van de Hartpatiënten Nederland website op te schorten, dan wel te beëindigen.
 3. Het gebruik van het publieke gedeelte is niet aan betaling onderworpen.

Artikel 14 – Beperking aansprakelijkheid

 1. Gebruiker vrijwaart Hartpatiënten Nederland vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van de Hartpatiënten Nederland website voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens Hartpatiënten Nederland.
 2. Hartpatiënten Nederland is niet aansprakelijk of gehouden voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door de Netbeheerder.
 3. Hartpatiënten Nederland is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de Hartpatiënten Nederland website of die van gelinkte websites of websites.
 4. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van Hartpatiënten Nederland jegens Gebruiker, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Hartpatiënten Nederland in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 5. In geen geval is Hartpatiënten Nederland is verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Hartpatiënten Nederland website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Hartpatiënten Nederland website of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Gebruiker.
 6. Hartpatiënten Nederland staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Hartpatiënten Nederland verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Hartpatiënten Nederland is niet aansprakelijk voor het feit dat Gebruiker de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is Hartpatiënten Nederland aansprakelijk indien Gebruiker zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.
 8. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Hartpatiënten Nederland vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Hartpatiënten Nederland. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Hartpatiënten Nederland dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.
 9. Enige door Hartpatiënten Nederland opgeleverde adviezen, op basis van door Gebruiker onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Hartpatiënten Nederland.
 10. De inhoud van het opgeleverde advies van Hartpatiënten Nederland is niet bindend en slechts adviserend van aard. Gebruiker beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Hartpatiënten Nederland opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Gebruiker. Gebruiker is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Hartpatiënten Nederland. Hartpatiënten Nederland is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 11. Indien door of namens Gebruiker een derde wordt ingeschakeld, is Hartpatiënten Nederland nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Gebruiker ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Gebruiker ingeschakelde derde in Hartpatiënten Nederland haar eigen advies.

Artikel 15 – Overmacht

 1. Hartpatiënten Nederland is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) brand, (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Hartpatiënten Nederland en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Hartpatiënten Nederland buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Hartpatiënten Nederland heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Hartpatiënten Nederland zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 16 – Overeenkomst met de netbeheerder

Hartpatiënten Nederland biedt uitsluitend een Hartpatiënten Nederland website aan waar Gebruiker gebruik van kan maken en heeft geen invloed op de afspraken en overeenkomst tussen een Gebruiker en de netbeheerder. De netbeheerder is te allen tijde verantwoordelijk voor de uitvoering van de dienst. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor verstrekken van juiste en volledige informatie aan de de netbeheerder. Eventuele gevolgen van de onjuistheid en/of onvolledigheid hiervan komt voor rekening en risico van de Gebruiker.

Artikel 17 – Intellectuele eigendomsrechten website

 1. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele eigendomsrechten van Hartpatiënten Nederland, alsmede op de goede naam van Hartpatiënten Nederland. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Hartpatiënten Nederland website, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Hartpatiënten Nederland website berusten uitsluitend bij Hartpatiënten Nederland en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.
 2. Gebruiker heeft een niet-exclusief recht om de Hartpatiënten Nederland website persoonlijk en voor privégebruik te gebruiken.
 3. De software van de Hartpatiënten Nederland website blijft te allen tijde het eigendom van Hartpatiënten Nederland De software werkt alleen in combinatie met het abonnement dat door Gebruiker afgesloten dient te zijn, en conform het doel waarvoor de website. Het is Gebruiker verboden om elke aanduiding in verband met de intellectuele eigendomsrechten van Hartpatiënten Nederland of enig wettelijk verplichte (merk) tekens, of aanduidingen zoals de CE-markering van de Hartpatiënten Nederland website onleesbaar te maken, te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 18 – Intellectuele Eigendomsrechten adviezen

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Hartpatiënten Nederland waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Hartpatiënten Nederland en worden niet overgedragen aan Gebruiker tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Hartpatiënten Nederland worden overgedragen aan Gebruiker, is Hartpatiënten Nederland gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Gebruiker. Een dergelijke vergoeding dient door Gebruiker te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Gebruiker verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Hartpatiënten Nederland rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Hartpatiënten Nederland. Indien Gebruiker wijzigingen wenst aan te brengen in door Hartpatiënten Nederland opgeleverde zaken, dient Hartpatiënten Nederland expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Gebruiker verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Hartpatiënten Nederland rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 19 – Klachten

 1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de diensten die via de Hartpatiënten Nederlandwebsite van Hartpatiënten Nederland worden aangeboden is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via [e-mail] met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Hartpatiënten Nederland de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.
 3. Hartpatiënten Nederland zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Storingen en/of problemen als gevolg van onjuist gebruik komen voor rekening en risico van de Gebruiker.

Artikel 20 – Wijzigingen

Hartpatiënten Nederland heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden via de Hartpatiënten Nederland website inzien.

Artikel 21 – Geschilbeslechting

 1. Op de rechtsverhouding tussen Hartpatiënten Nederland en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze voorwaarden.
 3. Alle geschillen tussen Hartpatiënten Nederland en Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechter van de Limburg, locatie Roermond tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Roermond, 10 september 2020