default-header
HomeNieuwsNZa: budgettering medisch specialisten haalbaar per 2012

NZa: budgettering medisch specialisten haalbaar per 2012

donderdag 1 juli 2010, door Hartpatiënten Nederland

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert het ministerie van VWS de budgettering voor medisch specialisten op 1 januari 2012 in te voeren. Elk ziekenhuis en Zelfstandig behandelcentrum (ZBC) krijgt dan

een budget voor de honoraria van medisch specialisten.  Door de noodzakelijke wetsaanpassingen, het verzamelen van essentiële gegevens en het aanpassen van de contracten is invoering per 2011 niet haalbaar. De veranderde rol brengt voor de ziekenhuizen en ZBC’s risico’s met zich mee, daarom stelt de NZa een overgangsregeling voor om deze risico’s te beperken. Na verloop van tijd zullen instellingen en specialisten onderling afspraken moeten maken over de vergoeding en inzet.

[ Overgangsregeling noodzakelijk ]

De minister heeft de NZa gevraagd hem te adviseren over een beheersmodel voor de honoraria van de medisch specialisten. Daarmee moeten in de toekomst overschrijdingen op het macro zorgbudget worden voorkomen. De minister wil het ziekenhuis budgethouder maken en gaat uit van een vrij tarief voor de declaraties van de medisch specialist aan het ziekenhuis voor de geleverde diensten. Ziekenhuizen en specialisten moeten hierover onderling afspraken maken. Dit is een ingrijpende verandering. Het risico is dat de onderhandelingen door ongelijke machtsverhoudingen moeizaam verlopen en/of dat de partijen er niet uitkomen. De NZa pleit daarom voor een overgangsregeling. In eerste instantie zouden er bandbreedte tarieven moeten gelden voor de verdeling van het honorariumbudget over de specialisten. Als aan bepaalde (nog vast te stellen) voorwaarden is voldaan, kan een instelling ontheffing van deze tariefregulering krijgen. Als voldoende instellingen ontheffing hebben gekregen en de machtsverhoudingen tussen specialisten en ziekenhuizen meer in evenwicht zijn, wordt de regulering losgelaten. Ziekenhuizen/ZBC’s en specialisten maken dan onderling afspraken over de vergoeding en inzet van de specialisten.

Het honorariumbudget kan per ziekenhuis of ZBC worden gebaseerd op de historische honorariumomzet van de instelling of op een normatief bedrag per fte. Daarbij zal onder meer rekening moeten worden gehouden met het beschikbare macro zorgbudget. Om meer inzicht te krijgen in de gevolgen en de haalbaarheid vraagt de NZa de benodigde gegevens op bij ziekenhuizen en ZBC’s. De honorariumbudgetten kunnen vervolgens van jaar tot jaar enigszins wijzigen door productie- en capaciteitsveranderingen.

Door de budgettering declareren de specialisten voortaan niet meer via het ziekenhuis maar aan het ziekenhuis. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor hun fiscale positie als ondernemer. De NZa adviseert VWS voor de invoering duidelijkheid te scheppen over deze fiscale positie omdat het de invoering van de budgettering zou kunnen bemoeilijken.

Bron: NZa

http://www.nza.nl/

Geef een reactie