Algemene voorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN

Algemeen:
De website www.hartpatienten.nl (hierna te noemen de "Website") wordt beheerd door Stichting Hartpatiënten Nederland (Hierna te noemen "Hartpatiënten Nederland"). Hartpatiënten Nederland is geregistreerd bij het Handelsregister te Roermond, Limburg-Noord onder nummer 41067141.

Voor vragen aangaande deze privacybepaling kunt u contact opnemen middels het volgende emailadres van Hartpatiënten Nederland: roermond@hartpatienten.nl

Toepasselijkheid
De Website bestaat uit:

 • een algemeen toegankelijk gedeelte (het "Publieke Gedeelte") dat toegankelijk is voor alle bezoekers van de Website (de "Bezoekers"); en:
 • een besloten gedeelte (het "Besloten Gedeelte") dat alleen toegankelijk is voor Bezoekers die zich op de Website hebben geregistreerd ("Geregistreerde Gebruikers").

Deze voorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op:

 • het bezoek aan en gebruik van het Publieke Gedeelte;
 • het bezoek aan en gebruik van het Besloten Gedeelte;
 • de registratie op het Besloten Gedeelte (de "Registratie");
 • alle op de Website toegankelijke gegevens, bestanden en diensten (de "Inhoud");
 • alle overige betrekkingen tussen Hartpatiënten Nederland en de Bezoeker.

Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Hartpatiënten Nederland zijn aanvaard.

Wijziging Voorwaarden, Website of Inhoud
Hartpatiënten Nederland behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen door publicatie van de gewijzigde Voorwaarden op de Website. Bezoekers van de Website worden geadviseerd periodiek de Voorwaarden op wijzigingen na te gaan. 

Voor Bezoekers en Geregistreerde Gebruikers gelden de gewijzigde Voorwaarden met onmiddellijke ingang.

Hartpatiënten Nederland is te allen tijde gerechtigd de Website of de Inhoud en de toegankelijkheid daarvan te wijzigen, te verwijderen, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Hartpatiënten Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de Bezoeker als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen.

Aansprakelijkheid
De Website en de Inhoud zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en zijn niet bedoeld als advies.
De Website en de Inhoud zijn niet bedoeld voor gebruik in verband met bedrijfsmatige en zakelijke doeleinden, zoals de uitoefening van een beroep of bedrijf, of de uitoefening van activiteiten van een commerciële vereniging.

Indien een Bezoeker (een gedeelte van) de Website of de Inhoud gebruikt voor deze doeleinden, doet hij dit op eigen risico. Hartpatiënten Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van een dergelijk gebruik.

Hartpatiënten Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van gebruik van (delen van) de Website, met inbegrip van schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de Inhoud of computervirussen, tenzij de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Hartpatiënten Nederland of haar bedrijfsleiding.

De Website biedt Geregistreerde Gebruikers de mogelijkheid om Inhoud op de Website te plaatsen. De door een Geregistreerde Gebruiker geplaatste Inhoud geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende Geregistreerde Gebruiker.

Hartpatiënten Nederland kan de Inhoud en de berichten die afkomstig zijn van Geregistreerde Gebruikers monitoren, maar is daartoe niet verplicht. Hartpatiënten Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van door Geregistreerde Gebruikers geplaatste Inhoud of verzonden berichten.
 

De Privacy- en Cookie Policy van de Website is niet van toepassing op persoons-gegevens die op of via deze externe internetpagina's worden verzameld en verwerkt.

Hartpatiënten Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de Website, daaronder begrepen -maar niet beperkt tot- schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen.

Gebruiksvoorschriften Website
Hartpatiënten Nederland adviseert Bezoekers om bij het gebruik van de Website de nodige voorzichtigheid in acht te nemen, zoals:

 • persoonlijke informatie, waaronder emailadres, woonadres, telefoonnummers, bankrekeningnummers en creditcardnummers, niet aan andere Bezoekers bekend te maken;
 • zorg te dragen voor een afdoende beveiliging van hun computer(s) of andere systemen onder meer door het installeren van software of hardware die ongeautoriseerde toegang tot die computer(s) of systemen of de verspreiding van virussen tegengaat, zoals firewalls en antivirus software, en ervoor te zorgen dat de door de Bezoeker gebruikte software, zoals besturingssoftware, e-mail software en antivirus software, up-to-date is.

Het is een Bezoeker niet toegestaan om:  
- de werking van de Website dan wel andere computers of systemen van www.hartpatienten.nl of andere Bezoekers te verstoren, waaronder begrepen:

 • het verspreiden van schadelijke programmatuur, zoals virussen en trojaanse paarden;
 • het zich onbevoegd toegang verschaffen tot de computers of systemen van Hartpatiënten Nederland of andere Bezoekers;
 • het wissen van bestanden op computers of systemen van Hartpatiënten Nederland of andere Bezoekers;
 • zich over andere personen grievend of beledigend op de Website uit te laten;
 • andere Bezoekers lastig te vallen of te intimideren;
 • met gebruik van scripts gegevens of bestanden op de Website in te voeren of te uploaden of de website geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen;
 • de Website zonder schriftelijke toestemming van Hartpatiënten Nederland te gebruiken voor (commerciële) activiteiten zoals het aanprijzen of de verkoop van producten of diensten, het verzenden van commerciële boodschappen (spam), het aanbieden van (interactieve) spelletjes of het aanprijzen van andere Websites;
 • de Website te gebruiken voor het publiceren of verspreiden van pornografisch of (anderszins) aanstootgevend materiaal;
 • de Website te gebruiken voor het ongeoorloofd verveelvuldigen van door auteursrecht of door andere intellectuele eigendomsrechten beschermde werken;
 • de Website te gebruiken voor (anderszins) strafbaar of onrechtmatig handelen.
 • voor het forum gelden specifieke regels, deze staan vermeld onder Forumregels

Indien een Bezoeker meent dat het handelen van een of meer andere Bezoekers in strijd is met een artikel uit dit document, kan de Bezoeker Hartpatiënten Nederland hiervan per e-mail op de hoogte stellen via het contactformulier op de Website.

Als er naar het oordeel van Hartpatiënten Nederland indicaties zijn dat een Bezoeker in strijd handelt met een artikel uit dit document, heeft Hartpatiënten Nederland het recht nader onderzoek uit te voeren naar het handelen van de betreffende Bezoeker. 

Als een Bezoeker naar het oordeel van Hartpatiënten Nederland in strijd handelt met een artikel uit dit document, of andere bepalingen van deze Voorwaarden, heeft zij het recht om maatregelen te nemen. De maatregelen die Hartpatiënten Nederland kan nemen omvatten:

 • het aanpassen of verwijderen van door de Bezoeker op de Website geplaatste Inhoud;
 • het tijdelijk of permanent uitsluiten van toegang van de Bezoeker tot de Website;
 • het beëindigen van een Registratie; en
 • het verhalen op de Bezoeker van eventuele schade en kosten die het gevolg zijn van de schending door de Bezoeker van de Voorwaarden.

Hartpatiënten Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die een Bezoeker lijdt of maakt indien Hartpatiënten Nederland gebruik maakt van haar bevoegdheden onder dit artikel 5.

Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de Website en de Inhoud bij Hartpatiënten Nederland en haar licentiegevers.
Bezoekers mogen de Website en de Inhoud raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan.
Bezoekers mogen op door hen beheerde externe internetpagina's een hyperlink naar de Website opnemen. Bezoekers kunnen daartoe gebruik maken van de op de Website gepubliceerde banners.

Ieder ander gebruik van de Website of de Inhoud, met inbegrip van het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website of de Inhoud in een andere internetpagina of het plaatsen van deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hartpatiënten Nederland

PUBLIEKE GEDEELTE

Het Publieke Gedeelte van de Website is toegankelijk voor elke Bezoeker.

Het Publieke Gedeelte biedt toegang tot zoekfunctie, die de Bezoeker in staat stellen om op de Website te zoeken. Maar niet naar Geregistreerde Gebruikers. Het betreft de volgende zoekfunctie: “Algemene zoekfunctie” 

GEREGISTREERDE GEBRUIKERS

Besloten Gedeelte
Het Besloten Gedeelte is het gedeelte van de Website dat uitsluitend toegankelijk is voor Geregistreerde Gebruikers.

Het Besloten Gedeelte biedt toegang tot de volgende Inhoud:
de mogelijkheid om ideeën of materialen, waaronder begrepen teksten, foto’s, (bewegende) beelden, geluiden of software (“Gebruikersinhoud”) op de Website in te voeren of naar de Website te uploaden;

 • de mogelijkheid om door andere Geregistreerde Gebruikers ingevoerde of geuploade Gebruikersinhoud te bekijken;
 • de mogelijkheid om contact te leggen met andere Geregistreerde Gebruikers en derden via de communicatiefaciliteiten van de Website;
 • de mogelijkheid om periodiek een nieuwsbrief te ontvangen.
 • voor het forum gelden specifieke regels, deze staan vermeld onder Forumregels

Registratie
Bezoekers kunnen zich kosteloos registreren door op de Website een elektronisch registratieformulier (het "Registratieformulier") in te vullen en via de Website te versturen naar www.hartpatienten.nl Bezoekers dienen de als verplicht gemarkeerde onderdelen van het Registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen.

Hartpatiënten Nederland behoudt zich het recht voor om een Registratie te weigeren. Hartpatiënten Nederland zal de Bezoeker zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een weigering van zijn Registratie.

Indien Hartpatiënten Nederland een Registratie goedkeurt, stuurt Hartpatiënten Nederland de Bezoeker een bevestigingsbericht naar het door de Bezoeker op het Registratieformulier opgegeven emailadres. De Bezoeker is vanaf dat moment een Geregistreerde Gebruiker.

Gebruikersaccount
www.hartpatienten.nl kent Geregistreerde Gebruikers een gebruikersaccount toe (het "Gebruikersaccount"). Het Gebruikersaccount is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

www.hartpatienten.nl koppelt het Gebruikersaccount aan een gebruikersnaam en een wachtwoord. De gebruikersnaam komt overeen met het door de Gebruiker op het Registratieformulier opgegeven emailadres. De Geregistreerde Gebruiker dient zelf een wachtwoord te kiezen.

De Geregistreerde Gebruiker dient zorgvuldig met het door hem of haar gekozen wachtwoord om te gaan, dit geheim te houden en op een veilige plek te bewaren of op te slaan. De Geregistreerde Gebruiker dient verlies, diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord door een derde direct aan www.hartpatienten.nl te melden. Tot het tijdstip van de melding is de Geregistreerde Gebruiker aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit door middel van het wachtwoord verkregen toegang tot en gebruik van de Website en de Inhoud.

www.hartpatienten.nl slaat de door een Geregistreerde Gebruiker op het Registratieformulier ingevoerde registratiegegevens op in een aan het Gebruikersaccount gekoppelde profielpagina ("Profielpagina"). Geregistreerde Gebruikers dienen de in Profielpagina als verplicht gemarkeerde informatie aan te passen, indien deze onjuist of niet langer actueel is.

www.hartpatienten.nl publiceert de in Profielpagina opgeslagen gegevens op de Website en maakt deze toegankelijk voor alle Bezoekers van de Website.

De Geregistreerde Gebruiker kan een aan hem of haar toegekend Gebruikersaccount op ieder moment kosteloos beëindigen door gebruik te maken van de daartoe getroffen voorzieningen op de Website.

Gebruikersinhoud invoeren, uploaden en bekijken
De Website biedt Geregistreerde Gebruikers de mogelijkheid om Gebruikersinhoud in te voeren of naar de Website te uploaden en Gebruikersinhoud van andere Geregistreerde Gebruikers te bekijken.

Gebruikersinhoud omvat:

 • hetgeen de Geregistreerde Gebruiker opslaat in de aan zijn of haar Gebruikersaccount gekoppelde mappen   “Mijn profiel”, “Mijn scholen”, “Mijn foto’s” en “Mijn reünies”, maar niet de gegevens in Profielpagina;
 • hetgeen de Geregistreerde Gebruiker invoert op de eventueel op de Website opgenomen prikborden en   discussiefora; en
 • al het overige dat de Geregistreerde Gebruikers op de Website invoert of naar de Website uploadt door   gebruik te maken van de (overige) daarvoor bestemde voorzieningen.

Door Gebruikersinhoud op de Website in te voeren of naar de Website te uploaden:

 • verleent de Geregistreerde Gebruiker Hartpatiënten Nederland een licentie om deze Gebruikersinhoud op de Website of op andere websites van Hartpatiënten Nederland te publiceren en anderszins te gebruiken, kopiëren en commercieel te exploiteren;
 • verleent de Geregistreerde Gebruiker aan andere Geregistreerde Gebruikers een licentie om deze   Gebruikersinhoud te raadplegen en daarvan kopieën te maken voor eigen gebruik;
 • geeft de Geregistreerde Gebruiker Hartpatiënten Nederland toestemming voor de openbaarmaking    van zijn of haar portret, voorzover dit voorkomt in deze Gebruikersinhoud; en
 • doet de Geregistreerde Gebruiker, voorzover wettelijk mogelijk, afstand van de op de Gebruikersinhoud   rustende persoonlijkheidsrechten, waaronder begrepen het recht van de maker om zich te verzetten tegen   openbaarmaking zonder naamsvermelding, openbaarmaking onder andere naam of wijziging van het werk.

De Geregistreerde Gebruiker is verantwoordelijk voor de door hem of haar op de Website geplaatste Gebruikersinhoud. In het bijzonder staat de Geregistreerde Gebruiker er voor in dat de Gebruikersinhoud juist en volledig is, voldoet aan eerdere bepalingen binnen dit document dat eventueel voor plaatsing van de Gebruikersinhoud op de Website benodigde toestemmingen van derden zijn verkregen. De Geregistreerde Gebruiker vrijwaart Hartpatiënten Nederland van alle schade en kosten die Hartpatiënten Nederland lijdt of maakt ter zake van aanspraken van derden dat het gebruik of de exploitatie van deze Gebruikersinhoud inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.

Hartpatiënten Nederland adviseert Geregistreerde Gebruikers om de nodige voorzichtigheid in acht te nemen bij het invoeren of uploaden van Gebruikersinhoud op of naar de Website. Hartpatiënten Nederland raadt Geregistreerde Gebruikers in het bijzonder aan om geen contactgegevens of financiële informatie op te nemen in de Gebruikersinhoud.

De in Profielpagina en in de Gebruikersinhoud opgenomen gegevens kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, worden geïndexeerd. Een uitzondering daarop zijn de publiek beschikbare gegevens van een Geregistreerde Gebruiker, die wel door externe websites kan worden geïndexeerd.

Communicatiefaciliteiten
De Website stelt Geregistreerde Gebruikers in staat om berichten te sturen aan andere Geregistreerde Gebruikers (de "Communicatiefaciliteiten"). Geregistreerde Gebruikers verlenen Hartpatiënten Nederland toestemming om berichten die via de Communicatiefaciliteiten aan hen zijn geadresseerd naar hen door te sturen. Hartpatiënten Nederland zal hierbij geen emailadressen of andere contactgegevens van Geregistreerde Gebruikers aan andere Geregistreerde Gebruikers doorgeven.

De Website biedt Geregistreerde Gebruikers de mogelijkheid om berichten te versturen aan derden. Geregistreerde Gebruikers mogen deze mogelijkheid uitsluitend gebruiken om derden te attenderen op Inhoud die mogelijkerwijs voor hen relevant is. Hartpatiënten Nederland verstuurt de berichten namens de Geregistreerde Gebruikers. De berichten bevatten een link naar de betreffende Inhoud. De derde die het bericht ontvangt, dient zich op de Website te registreren, voordat hij van de Inhoud kennis kan nemen.

Hartpatiënten Nederland adviseert Geregistreerde Gebruikers om de nodige voorzichtigheid in acht te nemen bij het versturen van berichten via de Website. Hartpatiënten Nederland raadt Geregistreerde Gebruikers in het bijzonder aan om geen contactgegevens of financiële informatie op te nemen in berichten.

Nieuwsbrief
De Website biedt Geregistreerde Gebruikers de mogelijkheid om zich op te geven voor het ontvangen van een nieuwsbrief (de "Nieuwsbrief"). Indien Geregistreerde Gebruikers de Nieuwsbrief willen ontvangen kunnen ze dat aangeven op het Registratieformulier. Na Registratie kunnen Geregistreerde Gebruikers zich afmelden voor de Nieuwsbrief, door te klikken op de link in de nieuwsbrief zelf.

De Nieuwsbrief wordt in beginsel maximaal eenmaal per week verzonden. De Nieuwsbrief bevat informatie nieuws over de diensten van Hartpatiënten Nederland Daarnaast kan Hartpatiënten Nederland in de Nieuwsbrief al dan niet commerciële berichten van derden opnemen.

Zoeken Ingelogde bezoekers kunnen met de zoekfunctie zoeken naar Geregistreerde Gebruikers. De zoekfunctie toont van Geregistreerde Gebruikers het volledige profiel van de hartpatienten als zoekresultaat.

ADVERTENTIE & REDACTIONEEL BELEID

De Website toont mogelijk advertenties van niet-commerciële partners. Deze worden als zodanig kenbaar gemaakt.

PRIVACY EN COOKIE POLICY

Algemeen
Hartpatiënten Nederland is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via de Website. Hartpatiënten Nederland respecteert de privacy van de Bezoekers.

Doeleinden verwerking
Hartpatiënten Nederland verzamelt en verwerkt via de Website persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om Bezoekers gelegenheid te geven om Geregistreerde Gebruikers op de Website op te zoeken;
 • om Geregistreerde Gebruikers gelegenheid te geven om Gebruikersinhoud in te voeren en te uploaden op en   naar de Website;
 • om Geregistreerde Gebruikers gelegenheid te geven om Gebruikersinhoud van andere Bezoekers te   bekijken;
 • om Geregistreerde Gebruikers gelegenheid te geven om via de Website met elkaar te communiceren;
 • om Geregistreerde Gebruikers op verzoek een nieuwsbrief toe te sturen;
 • om een administratie bij te houden van Bezoekers die zich op de Website registreren.

Uitsluitend indien de Bezoeker Hartpatiënten Nederland daarvoor ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven, kan Hartpatiënten Nederland de contactgegevens van de Bezoeker verstrekken aan zorgvuldig geselecteerde derden, voor het toesturen van informatie over hun producten en diensten.

Verwerkte persoonsgegevens
Hartpatiënten Nederland verzamelt en verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens op de Website:

 • naam;
 • geboortedatum;
 • contactgegevens;
 • persoonsgegevens, voor zover deze in Gebruikersinhoud zijn opgenomen;
 • persoonsgegevens, voor zover deze zijn opgenomen in berichten die via de Website worden uitgewisseld.

Ontvangers
Hartpatiënten Nederland publiceert de naam, Woonplaats, aandoening, hoedanigheid, donateurschap van Geregistreerde Gebruikers op de Website, alleen wanneer gebruikers deze informatie zelf publiceren. Hartpatiënten Nederland maakt deze gegevens toegankelijk voor alle Bezoekers van de Website.
Hartpatiënten Nederland publiceert Gebruikersinhoud (en de daarin opgenomen persoonsgegevens) van Geregistreerde Gebruikers op de Website. Hartpatiënten Nederland maakt Gebruikersinhoud uitsluitend toegankelijk voor Geregistreerde Gebruikers.

Op verzoek van een Geregistreerde Gebruiker verstuurt Hartpatiënten Nederland berichten (en de daarin opgenomen persoonsgegevens) naar de door de Geregistreerde Gebruikers op te geven ontvangers.

Hartpatiënten Nederland publiceert geen contactgegevens en financiële gegevens van Bezoekers op de Website. Hartpatiënten Nederland verwerkt deze gegevens uitsluitend ten behoeve van administratie en intern gebruik.

Grondslag en belangen van derden
Geregistreerde Gebruikers geven door Registratie toestemming voor de in bovenstaande artikelen beschreven gegevensverwerkingen.

Geregistreerde Gebruikers zijn verplicht om bij het invoeren en uploaden van Gebruikersinhoud waarin persoonsgegevens van derden voorkomen, de wet en de belangen van die derden in acht te nemen en te respecteren.

Inzage en correctie
Geregistreerde Gebruikers hebben het recht om hen betreffende persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Geregistreerde Gebruikers kunnen de hen betreffende persoonsgegevens zelf via de Website inzien en corrigeren.

Verwijdering
Geregistreerde Gebruikers kunnen de persoonsgegevens die zij zelf op de Website hebben ingevoerd verwijderen via de daartoe op de Website getroffen voorzieningen. Geregistreerde Gebruikers hebben het recht om Hartpatiënten Nederland te verzoeken om hen betreffende persoonsgegevens die door anderen op de Website zijn ingevoerd van de Website te verwijderen. In hun verzoek dienen Geregistreerde Gebruikers te specificeren op welke persoonsgegevens hun verzoek betrekking heeft. Geregistreerde Gebruikers kunnen een verzoek tot verwijdering versturen naar het email adres zoals eerder in dit document gespecificeerd.

Hartpatiënten Nederland zal de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voorzover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Hartpatiënten Nederland stuurt de bezoeker na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht.

Indien Hartpatiënten Nederland de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Hartpatiënten Nederland de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Specificatie
Indien Hartpatiënten Nederland niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Hartpatiënten Nederland de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. Hartpatiënten Nederland schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker Hartpatiënten Nederland de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Cookies
Zie voor cookies ons privacy beleid.

Beveiliging
De persoonsgegevens die via de Website worden verzameld en verwerkt zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Bewaartermijn
Hartpatiënten Nederland bewaart de op de Website gepubliceerde persoonsgegevens in beginsel zolang als de registratie van de Geregistreerde Gebruiker die de betreffende gegevens heeft ingevoerd of geupload in stand blijft.

Hartpatiënten Nederland bewaart overige persoonsgegevens zolang als de registratie van de Geregistreerde Gebruiker in stand blijft of zolang als de wet dat voorschrijft.
Hartpatiënten Nederland kan persoonsgegevens langer bewaren, indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

SLOTBEPALINGEN

Nietigheid
Is of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Roermond.

Deze Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 3 april 2012