De stichting

Wie zijn wij?

Beleidsplan

 

1. Doelstelling:

Hartpatiënten Nederland geeft steun, in de meest uitgebreide zin van het woord, aan hartpatiënten, familie en nabestaanden: In Nederland zijn ziekten van het hart en de bloedsomloop de meest voorkomende oorzaak van overlijden. Nederland telt ruim 1 miljoen hart- en vaatpatiënten. Dagelijks sterven ruim 100 mensen aan een hart- of vaatziekte, waarvan 25 mensen jonger dan 75 jaar. Ook worden er 1.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege een hart- of vaatklachten. Daarnaast zijn hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer één onder vrouwen. Het is dus van groot belang dat deze omvangrijke groep patiënten met raad en daad wordt bijgestaan en op een onafhankelijke manier geholpen wordt met het vinden van een weg door de door winstdoelstellingen gedomineerde zorg en farmacie.

Patiënten zijn omringd door familie en vrienden, de zorg en de farmaceutische industrie. Het is onmogelijk om van al die groepen te verlangen dat zij het belang van de patiënt altijd voorop stellen. Door gebrek aan kennis, soms door financiële belangen en soms door politiek complexe situaties, lukt dit niet altijd. De patiënt moet onder alle omstandigheden terug kunnen vallen op zuivere support, ofwel vanuit professionele hoek ofwel vanuit de belangenvereniging ofwel van lotgenoten. Hier komt Hartpatiënten Nederland om de hoek kijken. Hartpatiënten Nederland is dè belangenorganisatie voor mensen met hart- of vaatziekten. Binnen onze organisatie staan de patiënt, onafhankelijkheid en objectiviteit centraal. Voor allen zetten wij ons 100% in. Hierdoor zoeken veel mensen, zowel patiënten als familie en vrienden, steun en informatie bij Hartpatiënten Nederland.

2. Werkzaamheden:

Wat biedt Hartpatiënten Nederland de hartpatiënt?:

 1. Hartpatiënten Nederland brengt lotgenoten samen op het forum. We brengen maandelijks zo’n 50.000 lotgenoten met elkaar in contact op ons forum.
 2. Meldpunt Hartpatiënten Patiënten kunnen misstanden in de zorg bij ons melden. Wij maken daar werk van en gaan in bepaalde gevallen zelfs achter compensatie voor gedupeerden aan.
 3. HartSignaal Patiënten kunnen ervaringen binnen de zorg met ons delen. Zo verzorgen we een totale scan van de hartzorg. Wij willen peilen en signaleren.
 4. De Hartbemiddelaar houdt in de gaten door wie en waar patiënten het best behandeld kunnen worden.
 5. Speciale aandacht voor jonge hartpatiënten. De zorg richt zich vooral op de oudere patiënt. Vragen en wensen van de jonge hartpatiënt worden daardoor vaak niet serieus genomen. Wij komen voor ze op.
 6. Reizen met een beetje extra. We organiseren reizen met ‘net dat beetje meer’. Voor iedereen die uit angst dat hem/haar iets overkomt niet meer op vakantie durft.
 7. We zijn volledig onafhankelijk Anders dan een aantal andere patiëntenbelangenorganisaties nemen wij géén geld aan van de voedingsmiddelenindustrie, van de farmaceutische branche of van de overheid. Daarnaast zijn onze contacten met professionals in de zorg en bij de overheid altijd onafhankelijk. Want dat is hard nodig nu in de zorg steeds meer op geld wordt gelet. We zijn van en voor de patiënt.
 8. Uitbreiden zorgvoorlichting vrouwelijke hartpatiënten via onze magazines, website, social media en de digitale Hartflits.
 9. Voorlichting geven over erfenissen, legaten en schenken.
 10. Informatie geven omtrent hart- en vaatziekten en gezonde leefstijl.
 11. Het inventariseren en publiceren van nieuwe technologieën binnen de hartzorg.
 12. Het optimaal benutten van social media-kanalen, o.a. Facebook (Hartpatiënten Nederland, HartbrugReizen en besloten groep Hartgenoten), Instagram (HartbrugReizen) en Twitter (Hartpatiënten Nederland).
 13. Magazine: elke twee maanden versturen we onze magazines naar onze donateurs. Hierin zijn artikelen te vinden omtrent hart- en vaatziekten, verhalen van hartpatiënten, gezonde leefstijl, recepten etc.
 14. Wekelijks versturen wij gratis de hartflits. Dit is onze digitale nieuwsbrief. In de hartflits kan men het laatste nieuws omtrent hart- en vaatziekten en nieuwe ontwikkelingen rondom de hartzorg vinden. Daarnaast geven we voedingstips.
 15. Hart wachttijden: elke twee maanden inventariseren wij de actuele wachttijden voor openhartoperaties en dotterbehandelingen in de Hartchirurgische centra. De resultaten worden op de website en in onze magazines gepubliceerd.

3. Inventarisatie:

Hartpatiënten Nederland is van oorsprong een in 1970, onder de naam Nederlandse Hartpatiënten Vereniging, opgerichte vrijwilligersorganisatie. Hartpatiënten Nederland heeft geen winstoogmerk. Wij voldoen aan de voorwaarden waaraan een ANBI instelling moet voldoen (hierdoor kunnen giften aftrekbaar zijn en betalen wij geen erf- en schenkrecht). Hartpatiënten Nederland heeft de beschikking over een aantal medewerkers in loondienst. Zowel fulltimers als ook parttimers zijn actief binnen Hartpatiënten Nederland. Ook wordt de Stichting door een aantal vrijwilligers bijgestaan. Bovendien heeft de Stichting de beschikking over een eigen kantoor- en ontvangstruimte. Hartpatiënten Nederland blinkt vooral uit door snelle besluitvorming indien ad-hoc hulpverlening noodzakelijk is. Medewerkers kunnen te allen tijde rekenen op de expertise van deskundigen met jarenlange ervaring binnen de Nederlandse Gezondheidszorg.

Hartpatiënten Nederland wordt in Nederland aangemerkt als representatieve belangenorganisatie. Vanaf de oprichting van Nederlands grootste hartpatiëntenbelangenorganisatie is de Stichting altijd een krachtige organisatie geweest met een groot aantal donateurs. Helaas tekent zich een daling van het aantal donateurs af. Aangezien ons bestaansrecht puur voortkomt uit onafhankelijke donaties, hebben wij een beperkter budget te besteden dan vele andere goede doelen. Om zoveel mogelijk patiënten te kunnen helpen is het van belang dat onze bekendheid groter wordt en er meer donaties binnen komen. Om deze reden werd in 2016 een geheel nieuwe website met digitale campagnes gestart die in de toekomst telkens geoptimaliseerd zullen worden. Intern worden mensen opgeleid om zoveel mogelijk aandacht te vragen middels digital marketing. De door Hartpatiënten Nederland georganiseerde HartbrugReizen worden uitgebreid en er worden meerdere doelgroepen benaderd om deel te nemen aan de reizen. Hartpatiënten Nederland heeft inmiddels een ruime ervaring (30 jaar) op het gebied van de organisatie van deze “veilige” reizen.

4. Toekomstvisie:

Krachtige patiëntenorganisaties blijken nu, meer dan ooit, noodzakelijk te zijn om de belangen voor de specifieke patiënten zoveel als mogelijk veilig te stellen. Een slagvaardige patiëntenbeweging zal daartoe vakbekwame expertise in huis moeten hebben, en bovendien alles in het werk moeten stellen om onafhankelijk te zijn. Doelgroep: Hart- en vaatpatiënten, familie, naasten, belangstellenden.

5. Realisatie:

Donateurs ontvangen bij een minimale jaarbijdrage van € 25,00 elke twee maanden de tijdschriften Hartbrug- Magazine en HartbrugReizen. Voor wachtkamers van ziekenhuizen, huisartsen, apothekers en notarissen is een apart magazine ontwikkeld: Hartbrug (een combinatie van Hartbrug-Magazine en HartbrugReizen).

6. Fondsenwerving:

 • donaties
 • opbrengsten uit acties
 • legaten, erfenissen, schenkingen
 • crowdfunding

7. Beheer en besteding fondsen:

Hartpatiënten Nederland heeft een bestuur dat op vrijwillige basis werkt. Er zijn 4,4 FTE in loondienst en een aantal medewerkers op vrijwillige basis. • Gelden worden uitsluitend gestort op spaarrekeningen van in Nederland gevestigde banken. • Aanwending geldmiddelen conform begroting of middels een algemeen bestuursbesluit. Het beleid is erop gericht het eigen vermogen in stand te houden en het vermogen zo mogelijk aan te passen aan de inflatie.

Roermond, 2 juni 2017
J.M. van Overveld, voorzitter

 

Beleidsplan 2018

Bekijk hier voor het beleidsplan van 2018.

 

Ambassadeurs

Wie is Mersiha?

Mersiha Ćuk is een 27-jarige journaliste, maar ook hartpatiënte. Zij rekent zichzelf tot de 'vergeten' doelgroep hartpatiënten: jongvolwassenen. Aangezien jongvolwassenen met andere vragen rondlopen, tracht zij als ambassadrice te voorzien in de ontbrekende informatievoorziening. Daarnaast staat zij klaar om met (jonge) lotgenoten over hun ervaringen, toekomstverwachtingen en al het overige wat hen aan het hart gaat in gesprek te gaan én waar mogelijk te helpen. Of om in vaktermen te spreken: een hart onder de riem steken. 

Je bent heel erg welkom op ons forum.

Financieel

          Begroting 2017 Werkelijk 2016 Begroting 2016 Werkelijk 2015
Opbrengsten x 1.000 425   815   493   451  
                     
  Donaties       380   384 450   396
                     
  Donaties buitenlandse kinderen   1   2 0   1
                     
  Nalatenschappen/ legaten   40   423 40   47
                     
  Verkoop goederen     1   1 0   1
                     
  Overige opbrengsten     0   0 0   0
                     
  Rentebaten     3   5 3   6
                     
Uitgaven x 1.000 509   509   517   532  
                     
  Bestedingen aan doelstellingen   352   353 352   405
                     
    patiënten       350   352    350   403
    Buitenlandse kinderen   1    1   1   1
    Adviezen patiënten     1       1   1
                     
  Kosten fondsenwerving   57   57 25   24
                     
  Beheer en administratie (kantoor personeel) 100   99 140   103
                     
Resultaat x 1.000 -84   306   -24   -81  
                         
  Samenstelling bestuur Beloning bestuurders; De bestuurders zijn onbezoldigd werkzaam.
  J.M. van Overveld voorzitter
  E.M.J. Wijers-Barten secretaris
  J.W. Stevens penningmeester

Bekijk hier de jaarrekening van 2016.

Bekijk hier de statuten van de stichting.

ANBI logo hartpatienten HPNWij voldoen aan de eisen van ANBI.
Wij zijn een "Algemeen Nut Beogende Instelling": controleer hier