Algemene voorwaarden Hartbrugreizen

Hier vindt u de Algemene Reisvoorwaarden helder en overzichtelijk opgesomd voor als u deelneemt aan een (of meerdere) van onze Hartbrugreizen. Algemene voorwaarden Hartbrugreizen (per touringcar)

Prijzen:

 • alle prijzen zijn per persoon, op basis van een verblijf met twee personen op een kamer
 • de éénpersoonstoeslag wordt bij elke reis apart vermeld
 • prijswijzigingen, prijs- en drukfouten voorbehouden

 

Inbegrepen in de prijzen, mits anders aangegeven bij de betreffende reis:

 • alle overnachtingen (logies)
 • verzorging op basis van half-pension (ontbijt en diner)
 • alle genoemde excursies. Uiteraard is deelname aan de excursies geheel vrijwillig
 • medische begeleiding

 

Niet inbegrepen in de prijzen, mits anders aangegeven bij de betreffende reis:

 • reis- en annuleringsverzekering
 • entreegelden en toegangsprijzen
 • eventuele lunches
 • drankjes etc.
 • persoonlijke uitgaven
 • vervoer van en naar de opstapplaats

 

Reisduur:

 • De eerste en laatste dag van onze reizen gelden als volledige reisdagen
 • Bij vliegreizen dient u rekening te houden met mogelijk ongunstige vertrek- en aankomsttijden

 

Reisbescheiden:

 • geldig paspoort of identiteitskaart
 • bewijs van zorgverzekering en reisverzekering
 • in geval van medicijngebruik een ingevulde medicijnlijst of medisch paspoort (Hartpas)

 

Betalingsvoorwaarden:

 1. Vertrek langer dan 6 weken: Aanbetaling 15 % van de reissom, het restant dient binnen 6 weken vóór vertrek in ons bezit te zijn
 2. Vertrek binnen 6 weken: Het volledige bedrag dient per omgaande te worden voldaan.
 3. Last-minute boekingen: Binnen 24 uur het volledige bedrag (gerekend vanaf het boekingstijdstip)

Het bedrag kan telefonisch overgeboekt worden via uw bank, per telebank, Ideal of contant tijdens kantooruren (ma-vrij van 09.00 - 17.00) betaald worden op ons kantoor in Roermond.

Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens Hartpatiënten Nederland schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Hartpatiënten Nederland heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van de annuleringskosten van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

 
Annuleringskosten:

Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door de reiziger, zijn voor iedere reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende bedragen verschuldigd:

 • Bij annulering tot 56 dagen voor vertrek: aanbetaling;
 • Bij annulering vanaf de 56e dag (incl.) tot de 42e dag voor vertrek: 30% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 42e dag (incl.) tot de 28e dag voor vertrek: 50% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 28e dag (incl.) tot de 14e dag voor vertrek: 75% van reissom;
 • Bij annulering vanaf de 14e dag (incl.) tot de 7e dag voor vertrek: 90% van de reissom;
 • Bij annulering binnen 7 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. Indien door een annulering extra kosten ontstaan bijvoorbeeld door het alsnog berekenen van een éénpersoonstoeslag worden deze doorberekend.

 

Voorwaarden:

 • deelname uitsluitend mogelijk voor donateurs
 • excursieprogramma's kunnen aangepast worden
 • tijdens de gehele reis wordt er in de bussen niet gerookt. Natuurlijk zijn rokers in de gelegenheid om tijdens de stops in de buitenlucht te roken
 • deelname op eigen risico
 • de reizen gaan alleen door bij voldoende deelnemers

 

Minimum aantal deelnemers / facultatieve excursies

Tenzij anders vermeld, geldt voor alle groepsreizen een minimum deelname van 28 personen. Indien dit aantal niet gehaald wordt, kunnen wij besluiten de reis niet uit te voeren. Dit zal uiterlijk 21 dagen vóór vertrek aan u worden medegedeeld en de door reiziger betaalde bedragen worden door Hartpatiënten Nederland terug betaald. Echter, wij zullen altijd proberen de reis alsnog uit te voeren om teleurstellingen te voorkomen. Wij overleggen ten eerste met u en kunnen dan vaak één van de volgende mogelijkheden aanbieden:

 • de reis wordt toch uitgevoerd maar met een prijsverhoging
 • er wordt een alternatieve reis aangeboden
 • de reis wordt uitgevoerd in een kleinere bus
 • een combinatie van bovenstaande mogelijkheden.

 

Rente en incassokosten

De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Hartpatiënten Nederland  heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

 

Klachten

 1. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger melden bij de de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, de reisorganisator. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij de reisorganisator.
 2. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis of de genoten dienst of na de oorspronkelijke vertrekdatum schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de reisorganisator. De reiziger voegt daar een kopie van het klachtrapport bij.
 3. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door de reisorganisator niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hierover redelijkerwijs geen verwijt treft. De reisorganisator geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.